Razpis - predavatelji

Želite predavati na naših višješolskih strokovnih programih?

 Pogoja:

 ustrezna stopnja in vrsta izobrazbe (ustrezno strokovno področje; najmanj univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja) in dosežki na področju stroke in izobraževanja.

Kandidirate lahko za največ tri predmete/področja hkrati.

Kataloge znanj za posamezni višješolski program si lahko pogledate na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx

 Merila in postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol je pojasnjen na spletni strani ministrstva  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/#c18139

K sodelovanju vabimo predavatelje z naslednjih področij.

PROGRAM PREDMET
Strojništvo Priprava in vodenje proizvodnje
Elektrotehnika
Avtomatizacija in robotika
Informatika Strokovna terminologija v tujem jeziku
Poslovno komuniciranje in vodenje
Računalništvo in informatika
Operacijski sistemi 1, 2
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov
Računalniške komunikacije in omrežja 1
Programiranje 1
Zbirke podatkov 1, 2
Vzdrževanje sistemske programske opreme
Računalniške komunikacije in omrežja 2
Varnost in zaščita
Razvoj programskih aplikacij
Informacijski sistemi
Ekonomika podjetja
Izdelava spletnih strani
Elektronsko poslovanje
Komunikacijske tehnologije in storitve
Računalniško vodeni procesi
Programiranje 2

Podrobnosti in kontakt:
mag. Maja Zalokar, univ. dipl. org., ravnateljica