Inženir strojništva

Temeljni cilj programa je izobraziti inženirje, da bodo imeli dovolj široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za področje strojništva.

Naziv in stopnja strokovne izobrazbe:

 • Inženir/inženirka strojništva.
 • VI/I raven strokovne izobrazbe.
 • Trajanje študija: 2 leti.
 • Izvedba predavanj v dveh letih in pol.
 • Lokacija izvedbe predavanj: Letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Imate opravljene študijske obveznosti na drugih višješolskih in visokošolskih programih, pa študija niste dokončali? Pridite na ICES. Študentu, ki je opravil podoben izpit na drugi višji strokovni šoli oz. fakulteti, na podlagi ustreznih dokazil in potrjenega učnega načrta, študijska komisija lahko prizna opravljeni izpit delno ali v celoti.

poklicno specifične kompetence:

 • uporablja znanja mehanike pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov;
 • analizira dogajanja v električnih tokokrogih ter odpravi enostavne napake ob upoštevanju zaščitnih ukrepov;
 • izdela tehnološki postopek izdelave;
 • izbere, določi, in ovrednoti čas, stroške izdelave in izbere izdelovalna sredstva;
 • na podlagi zahtev izbira primerne materiale, primerno termično obdelavo, protikorozijsko zaščito ter pozna vpliv materialov na okolje;
 • ob upoštevanjem ustrezne tehnične zakonodaje načrtuje izdelke;
 • izdeluje tehnično dokumentacijo v vseh fazah nastanka izdelka;
 • s pomočjo računalnika pripravi in spremlja stroškovni in časovni plan izdelave;
 • uporablja metode za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu;
 • načrtuje enostavne energetske sisteme in pozna delovanje zahtevnejših energetskih sistemov;
 • skrbi za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije;
 • prepozna možnosti za uvajanje avtomatizacije in vodi projekte s področja avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • samostojno načrtuje avtomatizacijo enostavnih proizvodnih procesov in sodeluje pri načrtovanju in uvajanju avtomatizacije kompleksnih proizvodnih procesov;
 • usposobi se za konstrukcijski proces snovanja orodij na osnovi zahtev naročnika, vključno z izbiro in določanjem standardnih delov orodja;
 • pozna ekonomske in tehnološke karakteristike orodja.

Prednosti in ugodnosti študija:

 • poklic inženir strojništva po podatkih zavoda RS spada med deficitarne poklice;
 • pridobite temeljna znanja, ki jih potrebujejo delodajalci;
 • program je praktično naravnan – učenje na primerih iz prakse, podprtih s teorijo;
 • ustvarite si socialno mrežo (druženje z ljudmi, ki v različni podjetjih delajo na podobnih delovnih mestih);
 • pridobite status izrednega študenta in s tem tudi vse pravice, ki izhajajo iz tega naslova;
 • brezplačen dostop do e-učilnic, kjer se nahaja vse študijsko gradivo;
 • oblikujete si samozavest in odločnost pri poslovnih odločitvah in pri reševanju strokovnih problemov.

O študiju

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času. Izvajajo se modularno, predmet za predmetom. Študijsko literaturo pripravimo in objavimo v e-učilnici, kamor dostopate s svojim geslom. Študij zaključite z zagovorom diplomske naloge. Več o študiju

Predavatelji

Predavatelji na višji strokovni šoli ICES prihajajo s strokovnih področij, za katera so imenovani. Na predavanjih izpostavljajo aktualne in relevantne probleme iz svojega strokovnega okolja ter študentom pogosto svetujejo, kako pristopiti k novim projektom.

Njihova pronicljivost in odgovornost pripomoreta, da so diplomske naloge študentov ICES usmerjene v konkretno strokovno okolje, aktualne in uporabne.

Izjave študentov

Andreja Korenč

Stalna potreba po usposabljanju in izobraževanju me je po že zaključenem podiplomskem študiju družboslovne smeri vodila na višjo strokovno šolo za strojništvo. Individualen pristop osebja do študentov, strokovnost, izkušnje in reference predavateljev so me prepričale, da sem se vpisala na ICES. Študij na ICES-u niso samo obveznosti, pač pa tudi zavezništvo, prijateljstvo, spoštovanje, osebnostna rast in krepitev socialnega kapitala. Kakovost ni več dovolj, šteje odličnost ...

Andreja Korenč


Vpisni roki

2. vpisni rok poteka od 1. septembra do 30. septembra. Prijavo dobite in uredite v referatu višje strokovne šole ICES.